Szent Anna - Könyörögj érettünk!

A kegyelem visz előbbre minket!

asztrik-puspokkel-nicki-bucsun„Ünnepelni kell a nehéz/rossz időkben is!“ (TlS 3/12.) Amikor a világ örültnek tűnik és a Civod-19 járvány 2. hulláma fenyeget bennünket, akkor Isten megengedte, hogy a Nicki Szent Anna búcsú ünnepe a lelkünket Isten és a közösség szeretetébe emelje. Tavalyi gondolat volt, vártunk rá és Isten megáldotta. Dr. Várszegi Asztrik OSB püspök atya, nyugalmazott főapát derűvel és nagy mosollyal adta át a szentbeszédében Isten szeretetét és a fehér asztalnál is. Akinek Püspöki jelmondata: Fortitudo mea Deus – azaz: Erősségem az Isten.Nagyon meleg volt, de az egykori Nicki iskolaépület udvarán tábori szentmisével imádkoztunk a legszentebb áldozattal a kedves Hívekért Szent Anna védőszentünk közbenjárását kérve.

Mindenki köszöntése után: „Isten éltesse a nicki polgári és egyházi közösséget, evangélikus testvéreinket is beleértve!” A homilíájának 3 pontja volt.

1./ Nick – nem az adatok, hanem hogy élő közösség a fontos: hálaadás a Történelem Urának és könyörgés a békés, építkező, boldog emberi közösségért. Első írásos említése 1221-ből származik. Valószínűleg a Ják nemzetség alapította. Birtokosai a Niczky, a Szelestey, a Kőszegi, majd 1380-tól a Kanizsai család voltak.

2./ Isten éltesse az Annákat! Eric Berne pszichológus azt írta: azok, akik gyermekkorukban hosszabb-rövidebb időt nagyanyjukkal tölthettek, pontos fogalmuk van az isteni gondviselésről. A nagymamák tudnak olyan féltő és okos szeretettel és sok szabadságot is adva unokáikkal foglalkozni, mint ahogy a Mennyei Atya velünk bánik.

3./ A jövő egyháza. Közössége, a szeretetközösség. Az élő és tanúságtevő egyházközösségek. Nem szerkezeti átalakításokra, hanem az Istennel való bensőséges ,személyes kapcsolatra van szükségünk. Béke, öröm, szabadság, jóságunk kisugárzása környezetünkre az igazi misszió.deruvel

A só, a tiszta víz, egy falat kenyér, a fény – “ami a lélek a testben, azok a keresztények a világban...” A keresztény ókorban született a Diogéntoszhoz írt levél, amely a keresztényeknek a társadalomban elfoglal helyéről beszél.- Sok hasonlóságot fedezhetünk fel saját korunk és az akkori élethelyzet  között:

V. 1. A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. 2. Sehol nincsenek olyan városok, melyekben, mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. 3. Nem gondolkodás és bölcselkedés révén jöttek rá a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatásai által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások.  4. Görög és barbár városokban egyformán laknak, kinek mi jutott osztályrészül étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz, s az élet egyéb területén mutatkozik a közösségi életük alkotmánya különösnek és elismerten meglepődnek. 5. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényekként; mindenben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek; bárhol, idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra.  6. Mint mindenki más, házasodnak, gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. 7. Közös az asztal, melyhez letelepednek, de nem közös az ágy.  8. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek.  9. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk.  10. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. 11. Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi őket. 12. Félreismerik őket, elítélik őket; halálra adják őket, de életre támadnak. 13. Szegények, és sokakat gazdagítanak (vö.: 2Kor 6,10); mindenben szűkölködnek, és mindenben bővelkednek. 14. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőülnek; káromolják őket, és megigazulnak. 15. Szidják őket, és ők áldást mondanak (vö.: 1Kor 4,22). Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. 16. Jótevők, akiket gonosztevőkként büntetnek; amikor megkínozzák őket, örvendenek, mint akik életre támadtak. 17. A zsidók küzdenek ellenük, mint tőlük idegenek ellen, a görögök üldözik őket; de akik gyűlölik őket, nem tudják megmondani a gyűlöletük okát.

VI. 1. Egészen egyszerűen: ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. 2. A lélek áthatja a test minden tagját , ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. 3. A lélek is a testben lakik, de nem a testből való ; a keresztények is a világban vannak, de nem e világból valók. 4. Láthatatlan a lélek, melyet a látható test börtönöz be ; a keresztényeket is úgy lehet megismerni, mint akik a világban vannak, de isten-nepevallásuk láthatatlan marad. 5. A test gyűlöli a lelket és küzd ellene, noha a lélek nem követ el ellene semmi igazságtalanságot, csak akadályozza a gyönyörök élvezetében ; a világ is gyűlöli a keresztényeket, akik semmilyen igazságtalanságot nem követnek el, csak ellenállnak gyönyöreinek. 6. A lélek szereti a testet, mely őt gyűlöli, és a test tagjait is; a keresztények is szeretik azokat, akik gyűlölik őket. 7. A lélek ugyan a testbe van zárva, de a lélek tartja össze a testet; így vannak a keresztények is, a világba vannak zárva, mint börtönbe, de mégis ők tartják össze a világot. 8. Halhatatlan a lélek, mely halandó hajlékban lakik ; a keresztények is mulandó dolgok közepette zarándokolnak, a mennyben várják a romolhatatlanságot. 9. Ha étel és ital dolgában mostohán bánnak vele, a lélek jobbá válik ; a keresztények is sokasodnak, noha naponta üldözik őket. 10. Isten rendelte őket erre a helyre, nem lenne illendő elhagyniuk azt.

Nick település jövőre ünnepli létezésének 800. évfordulóját, ezért ez a templom búcsú szép közösségi felvezetése volt a lassan elinduló ünnepi sorozatnak.

Szakál Szilárd plébános