Csánig (Mindenszentek)

Templomunk titulusa/védőszentje: Mindenszentek- szóval az összes Szent egyben! 

Címe: 9654 Csánig, Fő utca 32.

A templom búcsúnapja: november 1.-e

A templom szentségimádási napja: október 7.-e

csanig-032A falu fő utcáján, annak vonalára merőlegesen álló, keletelt épület. Az utca a templom körül kiszélesedik orsó alakban. Az épület 1997 óta nyilvántartott műemlék. Csánigon az Árpád-kori eredetű műemlék templom a tatárjárás után, az 1200-as évek végén épült. Körülötte terült el a középkori temető.

A templom bejárata a kor szokása szerint délen volt, ahol nagyobb volt a meleg és a fény. A épület déli falán lőrés szerű ablakokdsc-0026 voltak, ahonnét talán még a törököket is lőtték a nyilakkal. A templom szentélye kelet felé nézett, mert onnét jön a világosság, és már a nap kezdetén bejutott a fény az oltárra. Az északi oldalon egy szépen faragott gótikus kőablakot falaztak be utólagosan a templomba. A bejáratnál lévő gerendalyukak az állvány elhelyezésére szolgáltak a templomépítésekor. Hasonlítanak a veleméri templomom lévőkhöz.

A reformáció századában, - pontosan meg nem határozható időben - a földbirtokos patrónusfresko-rekonstrukcio-csanig-2-1 családok (Kisfaludy Niczky, Rajky) és Csánig település, valamint a környező falvak (Lak Nick) egész lakossága evangélikussá vált, és természetes módon birtikolták a tovább a Csánigi ev-maradvanyMindenszentek és nicki Szent Miklós titulusú templomot, valamint az utóbbi településeken lévő paróchiákat és egyházi javadalmakat. Egy 1733-ban készített összeírás említi, hogy a csánigi templomot a katolikusok nem sokkal korábban vették vissza az evangélikusoktól. fresko-rekonstrukcio-csanig-2-2A templom belsejében az oldalfalon napvilágra került 1676-ból egy Szentírásból származó felirat, amely abból az időkből származik, amikor a templomot evangélikusok használták. „Légy hű mindhalálig, és neked adom az életnek koronáját.” (Jel 2,10) Csánig a Győri Egyházmegye kötelékéből 1777-ben az újonnan felállított Szombathelyi Egyházmegyéhez került.   

A hajót síkmennyezet (gerendafödém) fedi. A hajó nyugati végén gerendaszerkezetre emeltfenykep-0152 karzat található, amelyet márványozó festéssel díszítettek. A diadalív a templom a templom méretéhez képest feltűnően vaskos.fenykep-0151 A szentélyt fiókos dongaboltozat fedi. A főoltárt Mindenszentek tiszteletére emelték. Oltárképén alul a Magyar Szent királyok is megjelennek, közepén a Boldogságos Szűz Máriával. Az oltárkép és az oltárépítmény is provinciális későbarokk alkotás. Az oltárépítmény hátulja sekrestyeszekrényként szolgál. Az oltár mögötti kis részt használják sekrestyének. fenykep-0149A poligonális szentély keleti falában kisméretű, külső síkján befalazott tölcsérablak látható. A diadalív bal oldalán üvegezett lourdes-i barlang, benne Mária szobra. A templom padjai tölgyfa gerendákon nyugszanak, flóderozással díszítették az egyszerűfenykep-0147 kiképzésű bútorokat. A szentély oldalában láthatjuk azt a kőkeretes fülkét, amelyben egykor az Oltáriszentséget őrizték. A templom a középkorban teljesen ki volt festve. Az oltár mögött az apostolok mezítlábas képeinek a töredékes festményei láthatók. Az északi oldalon Veronika kendőjéhez hasonlóan, talán egy Krisztus-arc fenykep-0146van megfestve. A szentély oldalán lévő latin nyelvű feliraton egy nagyon szép buzdítás található az egyházi éneklésre.

„Mit használ, énekes, tágra nyitni az ajkat,

ha értelem nélkül ad hangot, mint a könnyű szél.

Nem a hang, hanem az imádság nyitja meg a mennyet,

                                             nem a hang, hanem a szeretet hatol fel Isten fülébe.

                                             Míg tehát éneklünk, áhítattal zengjen az ének,

                                             érthetően, szépen, lélekkel, szívvel és hittel.”

fenykep-0150

A templomot természetesen sokszor javítgatták az időben, de a teljes rekonstrukció a volt plébános Aigner Géza atya érdeme. 2012-ben kezdődtek a műemléki kutatások, aztán folytatódtak a külső-belső felújítással. A felújított templomot 2015. augusztus 9-én, vasárnap 17.00h-kor szentelte fel dr. Veres András megyéspüspök úr. Istennek legyen hála!      

                             Mindenszentek litániája 

                                                                    I. Könyörgés Istenhez

vagy A:

vagy B:

P. Uram, irgalmazz nekünk!
H.
Uram, irgalmazz nekünk!
P. Krisztus, kegyelmezz nekünk!
H. Krisztus, kegyelmezz nekünk!
P. Uram, irgalmazz nekünk!
H. Uram, irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyaisten,*
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
* Irgalmazz nekünk!

 II. Szentek segítségül hívása

Szentséges Szűz Mária,*
Istennek szent Anyja,
Szűzek szent Szűze,
Szent Mihály, Gábor és Ráfael,**
Mindnyájon szent angyalok;
* Könyörögj érettünk!
** Könyörögjetek érettünk!

Pátriárkák és próféták

Szent Ábrahám,*
Szent Mózes,
Szent Illés,
Szent József,
Keresztelő Szent János,
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták,**
* Könyörögj érettünk!
** Könyörögjetek érettünk!

Apostolok és tanítványok

Szent Péter és Pál,**
Szent András,*
Szent János és Jakab,**
Szent Tamás,*
Szent Máté,
Mindnyájan szent apostolok,**
Szent Lukács,*
Szent Márk,
Szent Barnabás,
Szent Mária Magdolna
Mindnyájan az Úr tanítványai,**
* Könyörögj érettünk!
** Könyörögjetek érettünk!

Vértanúk

Szent István,*
Antiochiai Szent Ignác,
Szent Polikárp,
Szent Jusztin,
Szent Lőrinc,
Szent Ciprián,
Szent Bonifác,
Becket Szent Tamás,
Szent Szaniszló,
Fischer Szent János és Mórus Szent Tamás,**
Miki Szent Pál,*
Jogues Szent Izsák és Bréfeuf Szent János,**
Chanel Szent Péter,*
Lwanga Szent Károly,
Szent Perpétua és Felicitász,**
Szent Ágnes,*
Goretti Szent Mária,
Mindnyájan szent vértanúk,**
* Könyörögj érettünk!
** Könyörögjetek érettünk!

Püspökök és tanítók

Szent Leó és Gergely,**
Szent Ambrus,*
Szent Jeromos,
Szent Ágoston,
Szent Atanáz,
Szent Vazul és Naziánzi Szent Gergely,**
Aranyszájú Szent János,*
Szent Márton,
Szent Patrik,
Szent Cirill és Metód,**
Borromei Szent Károly,*
Szalézi Szent Ferenc,
Szent X. Piusz,
* Könyörögj érettünk!
** Könyörögjetek érettünk!

Papok és szerzetesek

Szent Antal,*
Szent Benedek,
Szent Bernát,
Szent Ferenc és Domonkos,**
Aquinói Szent Tamás,*
Loyolai Szent Ignác,
Xaviéri Szent Ferenc,
Páli Szent Vince,
Vianney Szent János,
Bosco Szent János,
Árpádházi Szent Erzsébet,
Sziénai Szent Katalin,
Ávilai Szent Teréz,
Límai Szent Rózsa,
* Könyörögj érettünk!
** Könyörögjetek érettünk!

Világiak

Szent Lajos király,*
Szent István király,
Szent László király,
Szent Imre,
Szent Mónika,
Istennek minden szentjei,**
* Könyörögj érettünk!
** Könyörögjetek érettünk!

                                                   III. Krisztus segítségül hívása 

Vagy A:

Vagy B:

Légy irgalmas,*
Minden gonosztól,
Minden bűntől,
Az ördög cseleitől,
Haragtól, gyűlölségtől és minden gonosz akarattól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Keresztséged és szent böjtölésed által,
Kereszted és kínszenvedésed által,
Halálod és temetésed által,
Szentséges feltámadásod által,
Csodálatos mennybmeneteled által,
A Szentlélek kiáradása által,
Dicsőséges eljöveteled által,
* Ments meg, Uram minket!

Krisztus, az élő Isten Fia,
Aki e világra jöttél,
Aki a kereszten függöttél,
Aki miattunk a halált választottad,
Aki a sírban feküdtél,
Aki a halálból feltámadtál,
Aki a mennybe felmentél,
Aki a Szentlelket az apostolokra elküldötted,
Aki az Atya jobbján ülsz,
Aki eljössz ítélni élőket és holtakat,
* Ments meg, Uram minket!

                                       IV. Könyörgések különféle szükségleteknél

Vagy A:


Vagy B:

Hogy nekünk kegyelmezz,
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelni méltóztassál,
Hogy minket szent szolgálatodban megerősíteni és megtartani méltóztassál,
Hogy minden velünk jótevőnek örökkévaló javaidat adni méltóztassál,
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadni méltóztassál,
* Kérünk Téged, hallgass meg minket!


Hogy nekünk megbocsáss,
Hogy elménket mennyei kívánságokra felindítani méltóztassál,
Hogy a magunk, testvéreink, rokonaink és jótevőink lelkét az örök kárhozattól megmenteni méltóztassál,
Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat engedni méltóztassál,
Hogy a világot ragálytól, éhségtől és háborútól megőrizni méltóztassál,
* Kérünk Téged, hallgass meg minket!

                                                          C (mindig mondandó):

Hogy az Anyaszentegyházat kormányozni és megerősíteni méltóztassál,
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartani méltóztassál,
Hogy az egész kereszténységnek egységet adni méltóztassál,
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezetni méltóztassál,
* Kérünk Téged, hallgass meg minket!

                                                                  V. Befejezés

vagy A:

vagy B:

P. Krisztus, hallgass minket!
H. Krisztus, hallgass minket!
P. Krisztus, hallgass meg minket!
H. Krisztus, hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

                                                                     Könyörgés

vagy A:

     

vagy B:

Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot: engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen


Istenünk, te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen